Regulamin sklepu

internetowego butterflyfamily.pl z dnia 20.06.2019r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Cena – Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie butterflyfamily.pl są cenami brutto ,wyrażone są w złoty polski (zł) i uwzględniają podatek VAT, nie uwzględniają Kosztów dostarczenia Towaru,

1.2. Dostawca – rozumie się przez to firmę kurierską , Pocztę Polską lub innego operatora publicznego,.

1.3. Formularz – Dokument elektroniczny z odpowiednimi polami do wypełnienia, wypełniany przez użytkownika,

1.4. Formularz rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać w Sklepie zakupu Towarów,

1.5. Formularz zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nieposiadający konta użytkownika, może dokonać w Sklepie zakupu Towarów,

1.6. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca,

1.7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

1.8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

1.9. Konto – dostępne miejsce w Serwisie dla Użytkownika , za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi. Konta posiadają unikalną nazwę (login) i hasło. Proces autoryzacji w systemie wymagający zwykle podania nazwy konta i hasła określa się logowaniem,

1.10. Koszty dostarczenia Towaru – są to opłaty za dostawę Towaru do Klienta, według kosztów podanych na stronie zamawianego towaru,

1.11. Newsletter – usługa świadczona przez stronę butterflyfamily.pl na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, nowościach, promocjach po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail,  imienia i nazwiska,

1.12. Regulamin –  niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego butterflyfamily.pl oraz nabywania w nim produktów,

1.13. Rejestracja – jednorazowa, dobrowolna czynność polegająca na podaniu danych przez klienta sklepu celem utworzenia konta, z wykorzystaniem Formularza rejestracji dostępnego na łamach tego Sklepu,

1.14. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem butterflyfamily.pl , prowadzący sprzedaż produktów na odległość,

1.15. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym,

1.16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy : Bożena Motylewska, ul. Mickiewicza 9 , 62-241 Żydowo, kosbo12@wp.pl, tel. 721 740 163 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,

1.17. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.),

1.18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

1.19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Sklep internetowy, działający pod adresem butterflyfamily.pl , prowadzony jest przez : Bożena Motylewska, ul. Mickiewicza 9, 62-241 Żydowo, kosbo12@wp.pl, tel. 721 740 163,

2.2. . Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i dokonywania transakcji w sklepie internetowym dostępnym pod adresem butterflyfamily.pl w szczególności :

a) zasady korzystania ze Sklepu,

b) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,

c) prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta,

d) warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego,

e) zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę,

f) zasady postępowania reklamacyjnego,

g) zasady odstąpienia od umowy przez konsumenta,

h) ochrony danych osobowych.

2.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu.

2.4.Wszelkie informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Informacje o Produktach

3.1. Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe, wykonane w oparciu o projekty własne i podlegają ochronie praw autorskich.

3.2. Z uwagi na ręczny sposób wykonania Produktów oraz z uwagi na użycie do ich produkcji drewna sosnowego i sklejki liściastej , Sprzedawca zastrzega sobie możliwość istnienia nieznacznych różnic w Produktach z uwagi na naturalnie występujące cechy drewna,

3.3. Butterfly Family dokłada wszelkich starań, aby wygląd Towaru otrzymanego w ramach Umowy Sprzedaży tylko nieznacznie odbiegał od zdjęcia pokazowego.  Wiązać się to może jedynie z naturalną i nieusuwalną cechą drewna.

3.4. Materiały użyte do produkcji mogą posiadać niewielkie różnice w odcieniu, jest to różnica wynikająca z użytego materiału z innej dostawy tego samego asortymentu,

3.5. W przypadku użycia tkaniny ze wzorem, dopuszczalne jest użycie różnych odcinków materiału, a tym samym różnic w rozmieszczeniu wzorów na poszczególnych produktach,

IV. Wymogi techniczne

4.1. W celu dokonania Transakcji Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu,.

4.2. Klient korzystający ze Strony, zamierzający dokonać zamówienia lub założyć własne konto , powinien posiadać adres email.

4.3. W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze Strony mogą zostać zapisane Pliki Cookies (o ile Klient nie zablokuje ich w swojej przeglądarce internetowej) więcej o tym w Polityce prywatności ,

4.4. Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Stroną w sposób zaszyfrowany.

4.5. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.

4.6. W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed zagrożeniami z internetu,

V. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

5.1. Sprzedawca udostępnia możliwość zarejestrowania konta użytkownika na stronie butterflyfamily.pl,

a) Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron ,

b) Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe,

c)Rejestracja jest nieodpłatna i nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym,

d) Klient w każdym momencie ma możliwość zapoznania się z aktualną treścią regulaminu,

e) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Klienta podane przez niego przy rejestracji.

f) Z chwilą dokonania rejestracji przez Klienta, zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta,

g) Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania w nim zmian podanych podczas rejestracji,

h) Klient w każdym momencie bez podania przyczyny, może usunąć swoje konto przesyłając takie żądanie drogą pisemną lub e-mailową na dane podane w punkcie 2.1. Regulaminu,

5.2. Sprzedawca udostępnia Klientom formularz zamówienia na stronie sklepu,

a) Formularz umożliwia klientom składanie zamówień na towary oferowane przez sprzedawcę za pomocą sklepu internetowego butterflyfamily.pl,

b) Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Klient może dokonywać przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok,

c) Klient może dokonywać zakupów Towarów w Sklepie Internetowym :

  • po zalogowaniu do swojego Konta klienta,
  • wypełniając formularz zamówienia bez konieczności uprzedniej rejestracji.

d) W trakcie składania zamówienia bez uprzedniej rejestracji, Klient powinien zapoznać się z udostępnionym Regulaminem i zaakceptować jego treść klikając w odpowiednią treść w formularzu ,

e) brak akceptacji Regulaminu, uniemożliwia dokonania zakupu poprzez sklep internetowy na stronie butterflyfamily.pl,

f) Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem ( art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego),

g) Klient kompletuje zamówienie wybierając Towar przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu,

h) W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru,

i) Klient w „PODSUMOWANIU KOSZYKA” jest informowany o :

  • przedmiocie zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej cenie zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,

j) Klient przed przejściem do „PRZEJDŹ DO KASY” ma możliwość wpisania Kodu Kuponu jeżeli taki posiada,

k) Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płacę”,

l) Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z butterflyfamily.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

m) Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

n) Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą ,

VI. Płatności

6.1. Klient może dokonać płatności za zamówione Towary jedną z wybranych przez siebie metod w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego :

  • dokonując przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy : 88 1050 1520 1000 0097 1958 4998 ING, W tytule dokonywanej Płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer Zamówienia otrzymany przez Klienta
  • płatnością w systemie PayPal
  • przy odbiorze przesyłki – gotówką.

6.2. Klient dokonując zamówienia za pośrednictwem sklepu butterfly family.pl, zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za zakupiony towar w ramach zawartej Umowy kupna – sprzedaży w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych,

6.3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w podanym wyżej terminie, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.

VII. Akcje promocyjne i rabatowe

7.1. W ramach prowadzonych przez Sprzedawcę akcji promocyjnych, Klient może skorzystać z kodów promocyjnych lub rabatowych,

7.2. Kody promocyjne lub rabatowe uprawniają do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym.

7.3. Kody rabatowe i promocyjne posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu.

7.4. Kod rabatowy lub promocyjny nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym lub promocyjnym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

7.5. Po upływie daty ważności kodu rabatowego lub promocyjnego, skorzystanie z kodu jest niemożliwe.

7.6. Chcąc skorzystać z posiadanego kodu promocyjnego lub rabatowego Klient powinien wpisać go we wskazanej rubryce formularza zamówienia podczas składania zamówienia.

7.7. Wskazany podczas składania zamówienia całkowity koszt zrealizowania zamówienia uwzględnia w takim przypadku udzielony przez Sprzedawcę Klientowi rabat.

VIII. Dostawa

8.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

8.2. Dostawa Produktu dokonywana jest na adres podany w trakcie składania zamówienia,

8.3. Wysyłka poza terytorium RP możliwa jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą. Koszty ustalane są indywidualnie w zależności od kraju oraz wagi paczki.

8.4. Koszt przesyłki ponosi Nabywca, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed finalnym zatwierdzeniem danego zamówienia,

8.5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się Pocztą Polską lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, według dokonanego przez Klienta wyboru w trakcie składania zamówienia,

8.6. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad,

8.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy,

8.8.  Czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia uiszczenia płatności za złożone zamówienie przez Klienta, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. 

8.9. Nabywca w miarę możliwości powinien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru w obecności dostawcy przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Nabywca w miarę możliwości powinien zgłosić ten fakt dostawcy i spisać protokół określający stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.

IX. Procedura rozpatrywania reklamacji.

9.1. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi.  Butterfly Family jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta będącego konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi, za wady fizyczne i prawne , niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Kodeksem cywilnym, (Art. 556 kodeksu cywilnego – Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)) ,

9.2. Nabywcy służy prawo do reklamacji zakupionego w Sklepie towaru w wyniku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem, opóźnień w dostawie z winy Sklepu oraz innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9.3. Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów zamieszczone w punkcie III Regulaminu, jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę. Reklamacji nie podlegają również : uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania,

9.4. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Umowy Sprzedaży, a fotografią na Stronie, wynikające z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic Butterfly Family sugeruje Klientowi skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w części IX,

9.5. Reklamacja może złożyć pisemnie na adres podany w punkcie 2.1. Regulaminu lub e-mailem na adres : kosbo12@wp.pl

9.6. Nabywca powinien odesłać na koszt Sprzedawcy wadliwy Towar na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 2.1 Regulaminu. By ułatwić i przyspieszyć proces reklamacji zaleca się by zawierała ona dane kontaktowe Klienta, numer zamówienia, informację o rodzaju wady i dacie ich stwierdzenia oraz żądanie Klienta w stosunku do Sprzedawcy.

9.7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie,

9.8. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni,

9.9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na Towar wolny od wad albo wadę usunie. Klient ma możliwość złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą przez niego cenę niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.10. Koszty wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad ponosi Sprzedawca.

9.11. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar jest dostarczany do Nabywcy na koszt Sprzedawcy.

X. Prawo do odstąpienia od umowy.

10.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość , ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. 

10.2. Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia, zaleca się by odstąpienie od umowy sporządzono pisemnie w dowolnej formie na adres podany w punkcie 2.1. Regulaminu lub e-mailem na adres : kosbo12@wp.pl.

10.3. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą,

10.4. Sprzedawca niezwłocznie zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (koszt produktu plus koszt wysyłki do Konsumenta) – nie później niż w terminie 5 dni roboczych – po otrzymaniu zwracanej rzeczy,

10.5. Zwrot Produktu dokonywany jest na koszt Konsumenta,

10.6. Sprzedawca zwróci Konsumentowi należność w taki sam sposób, jakiego użył kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków,

10.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu,

10.8. Zwracany produkt nie może nosić znamion użytkowania,

10.9. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

XI. Postanowienia końcowe.

11.1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego,

11.2. Sprzedający nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności do strony butterflyfamily.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu,

11.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych , stają się one wiążące w momencie opublikowania ich na stronie internetowej , zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są według dotychczasowych postanowień Regulaminu,

11.4. Żaden punkt niniejszego Regulaminu nie mają na celu wpływać negatywnie na prawa i obowiązki Klienta lub naruszać jego praw,

11.5. W przypadku niezgodności przepisu Regulaminu z powszechnie obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględnie podporządkować się i dostosować do tego,

11.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.